SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL (EULA)

Vänligen installera, kopiera eller använd inte programvaran, dokumentationen eller någon del därav förrän du noggrant har läst och samtyckt till följande villkor. Detta är ett juridiskt avtal mellan dig och AVAide. Om du inte godkänner villkoren i detta avtal, vänligen installera, kopiera eller använd inte programvaran och tjänsterna som tillhandahålls av AVAide. Om du installerar, kopierar eller använder programvaran godkänner du alla villkor och villkor i detta avtal.

Immateriella rättigheter

Förutom vad som uttryckligen anges i detta avtal, ska programvaran, inklusive alla immateriella rättigheter, förbli AVAides exklusiva egendom. Du ska inte ha någon rätt till AVAides immateriella rättigheter. Du förbinder dig att inte göra några obehöriga kopior av programvaran. Förutom vad som uttryckligen anges här, ger AVAide dig inga uttryckliga eller underförstådda rättigheter under AVAides patent, upphovsrätter och varumärken.

Licensbeviljande och förbjuden användning

I enlighet med villkoren i detta avtal ger AMD dig härmed en icke-exklusiv, royaltyfri, återkallbar, icke-överlåtbar, begränsad upphovsrättslicens för att endast använda programvaran i kombination med AVAide-produkter.

Ytterligare begränsningar för din användning av programvaran anges nedan. Du får inte:

Testversion

Genom att ladda ner och installera en testversion av programvaran beviljas du härmed en utvärderingslicens. Endast utvärderingssyfte är tillåtet under den tillämpliga utvärderingsperioden. All användning av produkten utöver denna period är strängt förbjuden.

Installation

Du kan installera en kopia av den licensierade produkten på en enda enhet. Du måste vara den primära användaren av enheten på vilken den licensierade produkten är installerad. Detta avtal ska gälla för alla installationer av den licensierade produkten. Installation av den licensierade produkten på två eller flera enheter är förbjuden. Du kan köpa och installera flera licenser om du vill installera programvara på två eller flera enheter. Du är ensam ansvarig för alla kostnader som uppstår vid installation och användning av den licensierade produkten.

Du kan installera programvaran

Program för förbättringsprogram

AVAide är engagerad i att förbättra användarnas upplevelse. Den personliga och icke-personliga information som samlas in och används av AVAide är till för att förbättra syftet. AVAide kommer inte att avslöja eller dela informationen i olagligt syfte eller utan medgivande från dig. För de som inte vill ingå i denna tjänst kan du kontakta oss för att avbryta den.

Aktivering

Den licensierade produkten är utrustad med vissa teknologier för att förhindra olaglig användning av programvaran. Med dem kan programvaran endast installeras och avinstalleras på en enhet högst vissa tider eller så kan den installeras på ett begränsat antal enheter under en period med samma licens. Programvaran behöver aktiveras under en viss period. Eventuella misslyckade procedurer kommer att hindra processen. Om du stöter på något problem under aktiveringen, kontakta AVAides kundtjänst för hjälp.

Licensöverföring

Licenstagaren får inte hyra ut, låna ut, sälja eller överföra den licensierade produkten utan föregående skriftligt medgivande från AVAide.

Garantifriskrivning

När det gäller material och information som finns på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till text, grafik, data, åsikter, rekommendationer, webbsidor eller länkar, gör AVAide sitt bästa för att göra dem korrekta. AVAide garanterar inte fullständigt noggrannheten, lämpligheten, fullständigheten eller tillförlitligheten av sådant material och innehåll och frånsäger sig uttryckligen ansvar för fel eller utelämnanden i sådant material och innehåll. Alla produkter och tjänster som säljs på denna webbplats ska omfattas av försäljningskontraktet och villkoren för AVAide.

Friskrivning av följdskador

AVAide tar inget ansvar för eventuella följdskador under användningen av produkten, inklusive men inte begränsat till datorfel och arbetsavbrott.

Ansvarsbegränsning

AVAide har inget ansvar för innehållet i produkten eller någon del av den, inklusive men inte begränsat till intrång i immateriella rättigheter, varumärken, integritet, affärsavbrott.

Om produkten utsätts för anklagelser från andra för intrång i immateriella rättigheter, kommer AVAide att vidta omedelbara åtgärder för att ta itu med problemet. AVAide kommer då att tillhandahålla en ersatt version utan kostnad. Utöver det ska AVAide inte bära något annat ansvar.

Exportkontroll

USA kontrollerar exporten av produkter och information. Användare samtycker till att inte exportera eller importera produkten till länder som är förbjudna enligt lagen. Genom att använda produkten godkänner du exportkontrollvillkoren. Du ska bära ansvaret för ditt export- och importbeteende och säkerställa fullständig efterlevnad av lagen.

Skatter

Du ska bära ansvar för betalningsräkningar och liknande skatter relaterade till licensen för produkten från AVAide.

Uppsägning

AVAide ser alla rättigheter som en helhet. AVAide förbehåller sig rätten att säga upp avtalet om du inte följer villkoren. I så fall ska du förstöra alla kopior av AVAide-produkter.

Diverse

All användning som bryter mot lokal lag eller gör intrång i andras immateriella rättigheter är inte tillåten. Om du använder produkten från AVAide, vänligen ta ansvaret på egen hand. AVAide ska inte bära något annat ansvar för dig. Om du inte accepterar dessa villkor, vänligen ladda inte ner och installera produkterna från AVAide.

Ungdomar får inte använda tjänsterna som tillhandahålls av AVAide för att bläddra i olagligt innehåll eller det som strider mot moral.

Tillåtet enligt lag överlåts den slutliga tolkningen till AVAides gottfinnande. Om du har några frågor angående detta Licensavtal är du välkommen att kontakta oss: support@avaide.com